Közhasznúsági jelentés

2011.

 

 

1. Számviteli beszámoló

 

A Tisza-Folk alapítvány 2011. évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 519 ezer Ft, amelyből a saját tőke 519 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezet eredménylevezetéséből.

 

 

2. Költségvetési támogatás felhasználása

 

Szervezetünk tárgyévben összesen 507 ezer Ft állami támogatást kapott, amelyhez hozzáadódott az előző év végén utalt Szja 1% (96 ezer Ft) és az NCA által 2010-2011-es évre megítélt működési támogatás 2010-ben fel nem használt része (43 ezer Ft).

A pályázatokon megnyert összegek mindegyike a pályázati cél szerint felhasználásra került, a pályáztató szervezetek az elszámolásokat elfogadták, a pályázatokat lezárták, erről a szükséges dokumentumokat megküldték.

Egyedül a 2011. év végén kiutalt Szja 1% nem került tárgyévben felhasználásra, ezt a kuratórium döntésének megfelelően a 2012. évi népzenei táborunk megrendezéséhez fogjuk segítségül hívni.

A részletes adatokat a 2. sz. melléklet tartalmazza.

 

3. Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás

 

Előző évhez képest szervezetünk vagyona 64 ezer Ft-tal csökkent, amelyből 34 ezer Ft az eszközeink tárgyévi értékcsökkenése. Alapítványunk mint mindig, ez évben is arra törekedett, hogy az éves közhasznú bevételeink fedezzék e célú kiadásainkat, amely rendezvényeink tekintetében sikerült is. A vagyon fennmaradó (30 ezer Ft) csökkenése működési kiadásainkból ered, mivel tárgyévben nem sikerült működési célú pályázaton támogatást elnyernünk.

A részletes adatokat a 3. sz. melléklet tartalmazza.

 

 

4. Cél szerinti juttatások kimutatása

 

Szervezetünk tárgyévben sem nyújtott ilyen jellegű támogatásokat (4. sz. melléklet).

 

 

5. Kapott támogatások

 

Alapítványunk tárgyévben összesen 582 ezer Ft támogatást kapott (5. sz. melléklet), amely teljes egészében szakmai programjaink, rendezvényeink lebonyolítására szolgált. Ezen összegből 250 ezer Ft népzenei táborunk, 265 ezer Ft pedig az "Apáink örökén" című folklórfesztiválunk megvalósítását szolgálta.

 

 

6. Szervezetünk vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke

 

Szervezetünk vezető tisztségviselői (kuratóriumának tagjai) csak a működéshez és rendezvényeink lebonyolításához elengedhetetlenül szükséges költségtérítésben részesültek, számukra csak útiköltség címen történt kifizetés. Ennek részletezését a 6. sz. melléklet tartalmazza.


7. Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

 

Az alapító okiratunkban megfogalmazott célok megvalósulása érdekében szervezett népzenei és néptánc rendezvényeink nemzeti örökségünk fennmaradását és továbbadását, a fiatalok érdeklődésének felkeltését szolgálta. Szervezett keretek között biztosítottunk lehetőséget hagyományaink ápolására, a gyűjtött értékes hangzóanyag mind hitelesebb elsajátítására, valamint igyekeztünk további motivációt nyújtani a fiataloknak népművészeti értékeink megőrzésére.

Nyári táborunkban – ahová jelentős részben 18 év alatti fiatalok érkeztek – oktatási és nevelési feladatokat is elláttunk. A hagyományápolás közösségi szinteken valósult meg, összekovácsolva ezzel a gyermek és ifjúsági csoportokat. Táborunk fontos színtere volt a társadalmi integrálódásnak, hiszen amellett, hogy a táborozók életkori sajátosságaiknak megfelelő szinteken tanulhattak, folyamatos és intenzív kapcsolatban voltak a többi korosztály képviselőivel, együtt dolgoztak illetve kulturáltan szórakoztak.

Rendezvényeinken hazánk különböző régióiban működő, valamint határainkon túli magyarok körében szerveződő együtteseknek, szólistáknak biztosítottunk találkozási, továbbképzési lehetőséget.

Kiemelt feladatunknak tekintettük, hogy a manapság kevésbé frekventált hangszerek (furulya, citera, doromb) megismertetésére, tanulására biztosítsunk lehetőséget.

Közművelődési feladatokat is elláttunk azzal, hogy rendezvényeink minden programja, előadása az otthont adó település lakói által szabadon látogathatóak voltak, azt minden lehetséges médiában meghirdettük.

Nemcsak saját programjainkon vettünk részt, hanem más együttesek, szervezetek rendezvényeinek is aktív segítői voltunk.

 

2011. évi rendezvényeink:

·               Szakmai konzultáció citeracsoportok vezetői számára ápr. 23-án Budapesten , jún. 11-én Tiszakécskén, júl. 17-24 között Simán.

·               XXVII. Népzenei és Néptánctáborunkat júl. 17-24. között Sima-Tállya településeken rendeztük meg.

·               Táborunk lakóinak segítségével júl. 23-án gálaműsort adtunk Tállyán.

·               2011. október 8-án 23 fellépővel rendeztünk Országos Népzenei Minősítő Folklórfesztivált Tiszakécskén.

·               A tiszakécskei Kék Nefelejcs Citerazenekarnak segédkeztünk jubileumi koncertjének megrendezésében: közös pályázatok benyújtása, lebonyolítás, táncház.

·               Különböző rendezvényeket, zenekarokat segítettük hangosítóberendezések és egyéb technikai eszközök, valamint technikusok támogatásként való biztosításával, hang–, CD és videófelvételek készítésével.

Záradék:

E közhasznúsági jelentést a Tisza-Folk Alapítvány kuratóriuma 2012. április 25-én elfogadta.Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete

 

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

 

 

EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE

 

 

 

Adatok e Ft-ban

Sor-

szám

A tétel megnevezése

Előző év

Előző évek(ek)

helyesbítése

Tárgyév

a

b

c

d

e

1.

A.    Befektetett eszközök (2 - 4. sorok)

34

 

0

2.

        I.     IMMATERIÁLIS JAVAK

 

 

 

3.

        II.   TÁRGYI ESZKÖZÖK

34

 

0

4.

        III.  BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

 

 

 

5.

B.    Forgóeszközök (6 - 9. sorok)

549

 

519

6.

        I.     KÉSZLETEK

0

 

 

7.

        II.   KÖVETELÉSEK

 

 

 

8.

        III. ÉRTÉKPAPÍROK

 

 

 

9.

        IV.  PÉNZESZKÖZÖK

549

 

519

10.

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+ 5 sor)

583

 

519

11.

C.    Saját tőke (12 - 16. sorok)

583

 

519

12.

        I.     INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE

52

 

52

13.

        II.   TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY

769

 

531

14.

        III. LEKÖTÖTT TARTALÉK

 

 

 

15.

        IV.  TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGÉBŐL

                (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL)

-238

 

-64

16.

        V.   TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL

 

 

 

17.

D.    Tartalék

 

 

 

18.

E.    Céltartalékok

 

 

 

19.

F.     Kötelezettségek (20 - 21. sorok)

 

 

 

20.

        I.     HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

 

 

 

21.

        II.    RÖVID LEJÁRATÚ KÖTEZETTSÉGEK

 

 

 

22.

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (11+17+18+19 sor)

583

 

519

 


EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ

EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE

 

                                                                                                                                                                                            Adatok e Ft-ban

Sor-

szám

A tétel megnevezése

Előző év

Előző évek(ek)

helyesbítése

Tárgyév

a

b

c

d

e

1.

A.    Összes közhasznú tevékenység bevétele (I + II)

3134

 

3156

2.

        I.     PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK (1+2+3+4+5)

3134

 

3156

3.

                1.     Közhasznú célú működésre kapott támogatás

100

 

0

4.

                        a)    alapítótól

 

 

 

5.

                        b)    központi költségvetéstől

100

 

0

6.

                        c)    helyi önkormányzattól

 

 

 

7.

                        d)    társadalombiztosítótól

 

 

 

8.

                        e)    egyéb

 

 

 

9.

                        f)    továbbutalási céllal kapott

 

 

 

10.

                2.     Pályázati úton elnyert támogatás

390

 

440

11.

                3.     Közhasznú tevékenységből származó bevétel

2526

 

2641

12.

                4.     tagdíjból származó bevétel

 

 

 

13.

                5.     Egyéb bevétel

118

 

75

14.

        II.   PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK

 

 

 

15.

B.    Vállakozási tevékenység bevétele (1 + 2)

 

 

 

16.

        1.    Pénzügyileg rendezett bevételek

 

 

 

17.

        2.    Pénzbevételt nem jelentő bevételek

 

 

 

18.

C.    Tényleges pénzbevételek (A./I.+B./1.)

3134

 

3156

19.

D.    Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II + B/2)

 

 

 

20.

E.    Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4)

3372

 

3220

21.

        1.    Ráfordításként érvényesíthető kiadások

3344

 

3186

22.

                Ebből: továbbutalt támogatás

 

 

 

23.

        2.    Ráfordítást jelentő eszközváltozások

28

 

34

24.

        3.    Ráfordítást jelentő elszámolások

 

 

 

25.

        4.    Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

 

 

 

26.

F.    Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4)

 

 

 

27.

        1.    Ráfordításként érvényesíthető kiadások

 

 

 

28.

        2.    Ráfordítást jelentő eszközváltozások

 

 

 

29.

        3.    Ráfordítást jelentő elszámolások

 

 

 

30.

        4.    Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

 

 

 

31.

G.    Tárgyévi pénzügyi eredmény (±1 ± 2)

-210

 

-64

32.

        1.    Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye

                (A/I - E/1 - E/4)

-210

 

-64

33.

        2.    Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye

                (B/1 - F/1 - F/4)

 

 

 

34.

H.    Nem pénzben realizált eredmény (±1 ± 2)

-28

 

-34

35.

        1.    Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye

                (A/II - E/2 - E/3)

-28

 

-34

36.

        2.    Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye

                (B/2 - F/2 - F/3)

 

 

 

37.

I.     Adózás előtti eredmény (B/1 - F/1) ± H/2)

 

 

 

38.

J.     Fizetendő társasági adó

 

 

 

39.

K.    Tárgyévi eredmény

-238

 

-64

40.

        1.    Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye

                (A/I + A/II) - (E/1 + E/2 + E/3)

-238

 

-64

41.

        2.    Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J)

 

 

 

 


TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

 

42.

A.    Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások

 

43.

        1.    Bérköltség

 

44.

                ebből:    - megbízási díjak

 

45.

                               - tiszteletdíjak

 

46.

        2.    Személyi jellegű egyéb kifizetések

 

47.

        3.    Bérjárulékok

 

48.

B.    Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások

 

49.

C.    Értékcsökkenési leírás

34

50.

D.    Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások

3220

51.

E.    A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)

 

52.

F.    Tárgyévben APEH által kiutalt 1% összege

67

 

 

 

 

Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete

 

Kimutatás

a költségvetési támogatások felhasználásáról

 

Támogatásnyújtó neve

Támogatás

Felhasználás célja

Felhasznált összeg (Ft)

Átvitel összege (Ft)

Elszámolás határideje

időpont

összeg (Ft)

előző évi

tárgyévi

Nemzeti Civil Alapprogram

2010.09.08.

100.000

2010/2011. évi működés támogatása

56.759

43.241

0

2011.06.30.

Tiszakécske város Önkormányzata

2011.04.28.

40.000

Programtámogatás

0

40.000

0

2011.12.15.

Nemzeti Kulturális Alap

2011.06.16.

250.000

Programtámogatás

0

250.000

0

2011.09.22.

Nemzeti Kulturális Alap

2011.09.14.

150.000

Programtámogatás

0

150.000

0

2011.12.07.

SZJA 1%-os támogatás

2010.10.18.

95.843

Közhasznú tevékenységek támogatása

0

95.843

0

2011.11.02.

SZJA 1%-os támogatás

2011.10.20.

67.449

Közhasznú tevékenységek támogatása

0

0

67.449

2013.05.31.

Összesen

 

703.292

 

56.759

579.082

67.449

 

 

 

 

 

Közhasznúsági jelentés 3. számú melléklete

 

Kimutatás

a vagyon felhasználásáról

 

Megnevezés

Előző évi összeg (eFt)

Tárgyévi összeg (eFt)

Változás

Megjegyzés

%

eFt

Induló tőke

52

52

0

0

 

Tőkeváltozás

769

531

31

238

 

Lekötött tartalék

0

0

0

0

 

Értékelési tartalék

0

0

0

0

 

Tárgyévi eredmény

-238

-64

73

-174

 

Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége

-238

-64

73

-174

 

 

Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége

0

0

0

0

 

Egyéb

0

0

0

0

 

 

 


Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete

 

Kimutatás

a cél szerinti juttatásokról

 

Juttatás megnevezése

Juttatás összege

Eltérés

Megjegyzés

előző évi

tárgyévi

%

Ft

Közhasznú tevékenység keretében nyújtott

 

 

 

 

 

       Pénzbeni juttatások összesen

 

 

 

 

 

       -     ebből adóköteles

 

 

 

 

 

       -     ebből adómentes

 

 

 

 

 

       Természetbeni juttatások összesen

 

 

 

 

 

       -     ebből adóköteles

 

 

 

 

 

       -     ebből adómentes

 

 

 

 

 

Egyéb juttatások

 

 

 

 

 

Összesen

0

0

0

0

 

Egyéb célszerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott

 

 

 

 

 

       pénzbeni juttatások

 

 

 

 

 

       nem pénzbeni juttatások

 

 

 

 

 

Egyéb juttatások

 

 

 

 

 

Összesen

0

0

0

0

 

Mindösszesen

0

0

0

0

 

 

 

 

 

Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete

 

Kimutatás

a kapott támogatásokról

 

Juttatás megnevezése

Támogatott cél

Támogatás összege (Ft)

előző évi

tárgyévi

Központi költségvetési szervek

 

 

 

      Nemzeti Civil Alapprogram

Működési támogatás

100.000

0

      Nemzeti Kulturális Alap

Szakmai programok támogatása

350.000

400.000

Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány

Szakmai programok támogatása

40.000

0

Helyi önkormányzat

Szakmai programok támogatása

40.000

40.000

Magánszemélyek

Szakmai programok támogatása

40.000

0

Egyéni vállalkozó

Szakmai programok támogatása

0

0

Jogi személyiségű gazdasági társaságtól

Szakmai programok támogatása

38.000

75.000

SZJA 1%

 

95.843

67.449

Egyéb

 

 

0

Összesen

 

703.843

582.449

 


Közhasznúsági jelentés 6. számú melléklete

 

 

Kimutatás

a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról

 

Juttatás megnevezése

Juttatás összege (Ft)

Megjegyzés

előző évi

tárgyévi

Cél szerinti pénzbeni kifizetések

0

0

 

Természetbeni juttatások

0

0

 

      SZJA mentes

0

0

 

      SZJA köteles

0

0

 

Értékpapír juttatások

0

0

 

Tiszteletdíjak, megbízási díjak

0

0

 

Költségtérítések

79.481

81.812

 

      Balla Sándor

31.796

16.220

Szgk. használat költségtérítése

      Koncz László

44.777

45.296

Szgk. használat költségtérítése

      Urbánné Tálas Mária

2.908

20.296

Szgk. használat költségtérítése

      Zoboki Józsefné

0

0

 

Adott kölcsönök összege

0

0

 

      Kamatmentes kölcsönök

0

0

 

Egyéb juttatások

0

0

 

Összesen:

79.481

81.812